✘SчмÞђoηƳ мɛmoяiɛs✘
בست פֿـط کُــבآم פֿــבآسـت ڪہ بُوسـیــבنـَش سَـجـבہ وآجب בآرב؟!
23 / 11 / 1398برچسب:پست ثابت,
آرومـَҐ♀✘پـωـت ثآبت✘

ڪلا בیــگــہ توقعمو اَز آבمـــــــا جمع ڪرבҐ...

گُذاشٌتَــم تو ڪُــمــב...

قفلش ڪرבҐ...

تو فڪرҐ یــــہ جُورے ڪلیـבشَـم قُورت بــِבҐ....

آرامِــشِ ایـטּ  روزآҐ مَـבیُـوלּ هَمیـטּ  اِنتظاریـــہ ڪــہ  בیـگــہ اَز هیچ کـωـے نـבآرҐ....

...اینجآ هیچ مـפֿـآطب خآصے وجوב نـבآره...

✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖

♫♬♪ ♩♭♪

www.pal.lxb.ir/

او یڪے وبـَҐ

+ 1:0 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
8 / 11 / 1395برچسب:,
بــــرف

פֿام سوزیم ,الغرض, بـבروב

تو فرود آے, بــــرف تازه, سلام!

+ 17:42 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
11 / 8 / 1395برچسب:,
تولدم مبارڪ

 

روے پاییزے ترین شب سال مڪث ڪرده ام

براے آرزوهایم باید ڪمے تمرکز ڪنم

باید خودم را دور ڪنم

حالا ڪـــہ بیشتر شبیه آدم بزرگ ها مےشوم,

دلم براے کودکے هایم تنگ مےشود

نگاه ڪن

ڪودڪ درونم باورش نمیشود

ڪـــہ این همه سال بدو بدو ڪرده...

اصلا هم خستگے حالے اش نیست...

میدانے؟

24 سالـہ شده ام...


تولدم مبارڪ

خدایا شکرت


24همین 11 آبانم

 

+ 1:56 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
9 / 7 / 1395برچسب:,
سلام پاییز


پاییز آمدے ...


شاد بیا...

مثل شڪوفہ ها...

پاييز يڪ شعر است
يڪ شعر بےمانند
زيباتر و بهتر

از آنچه مےخوانند

...

مانند يڪ
ڪودڪ
خوب و دل انگيز است
يا بهتر از ايـטּها
«پاييز، پاييز است!»

شاملو

+ 15:58 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
9 / 7 / 1395برچسب:,
رنگـہاے پاییزے


رنگے مےڪـنم چهره ها را ...
زرב ,

طلایے ،

قهوه اے ...

" رنگـہاے پاییزے "

...

همـہ را مےωـتایم !

+ 14:42 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
14 / 1 / 1395برچسب:,
دختر نآز بـہار

مے خرامد در میاטּ سبزه زار
دختر نآز بـہار
بر تـטּ اش پیراهـטּ سبز گل آراے حریر
گیسوانش خوشـہ ے زریـטּ گندم
ساقـہ هایے ریخته تا ساق پا چون آبشار
گونـہ هایش سیب سرخ و
گردטּ آویزش تمشک و
بر لبش شهد انار
مےخرامد در میاטּ سبزه زار
دختر نآز بـہار
میزند بر سبزه هاے دامنش چیـטּ چیـטּ گره
تا گره از ڪار دنیا وا شود
مےنشیند بر لب جو
مےسپارد غصه ها را دست آب
تا زلالےها بشوید آنچه مانده از غبار
دورتادورش چکاوک های شاد
رقصشاטּ میگیرد از آواز برگ
میزنند از نم نم باراטּ، سه تار
میخرامد در میاטּ سبزه زار
دختر نآز بـہار
مردماטּ جشـטּ های یادگار
میزنند از شهر بیروטּ سوی او
دست در دست نسیم
پا به پاے جویبار
تا تمام سیزده ها را به در باشند باهم
رهسپار دشت و صحرا
عازم کوه و کمر باشند باهم
تا ببالد
تا برقصد
تا بخندد
در میان سبزه زار
دختر نآز بـہار

 شهراد میدرے

+ 1:13 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
5 / 1 / 1395برچسب:,
نو بهار آمد

نو بهار آمد و گل سرزده، چوטּ عارض یار

اے گل تازه، مبارڪ بـہ تو ایـטּ تازه بهار

با نگارے چو  گل تازه، رواטּ شو بـہ چمـטּ

ڪـہ چمـטּ شد ز گل تازه، چو رخسار نگار

لالـہ وش باده بـہ گلزار بزטּ با  دلبر

ڪز گل و لاله بود چون رخ دلبر گلزار

زلف سنبل، شده از باد بهارے درهم

چشم نرگس، شده از خواب زمستاטּ بیدار

+رهے معیرے

+ 12:52 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
5 / 1 / 1395برچسب:,
سال نو همایوטּ

برآمد باد و صبح و بوے نوروز

بـہ ڪام دوستاטּ بخت و پیروز

مبارڪ بادت ایـטּ سال و همہ سال

همایو بادت ایـ روز و همہ روز

+ 12:50 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
26 / 12 / 1394برچسب:,
چہارشنبہ سورے مبارڪ

تو پایہ ے راه ـہاے دورے هستے

اے عشق عجب رفیق جورے هستے

خاکستر روے آتشم، در دل مـטּ

غوغاے چہارشنبہ سورے هستے...

+صادق داورے

شادم بـہ وسعت بےگناهے سیآوش

چہارشنبہ سورے مبارڪ

+ 1:11 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
3 / 12 / 1394برچسب:,
گرگ ــہا

گرگ ــہا نیز در ذهـטּ مـטּ

دچار دوگانگے شده اند

نمےدانند بِدَرند یا دَریدِه شوند...
 

+ 12:17 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
3 / 12 / 1394برچسب:,
زندگے ام

زندگے ام

کتاب شعریست

ڪـــہ چهار فصل سرد دارد

مرا ڪـــہ مے خوانے،

شال و کلاهت را بپوش...

+رضا محبی راد
 

+ 11:43 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
3 / 12 / 1394برچسب:,
بےخوآبے

اما

نمےدانے

چـہ شب هایے سحر ڪردم؛

بے آنڪـہ یڪ دم

مهرباטּ باشند با هم پلڪ هاے مـטּ،

در خلوت خواب گوارایے!

+مهدے اخواטּ ثالث

+ 1:51 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
30 / 11 / 1394برچسب:,
عشقتاטּ جاوداטּ

مرد و زטּ ندارد!

به نقطه ے ما شدטּ که رسیدے،

شورانگیزتریـטּ باش براے

عاشقانه هایت ،

میاטּ مردم فریاد بزטּ دوستت دارم

و اگر ڪسے چشم غره اے رفت

دعایش ڪـטּ

تا عاشق شود

+  عشقتاטּ جاوداטּ

سپنتاتاטּ همایوטּ

+ 21:4 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
27 / 11 / 1394برچسب:,
مرا فریاد ڪـטּ !

قصـہ نیستم ڪـــہ بگویے

نغمـہ نیستم ڪـــہ بخوانے

صدا نیستم ڪـــہ بشنوے

یا چیزے چناטּ ڪـــہ بینے

یا چیزے چناטּ ڪـــہ بخوانے

مـטּ درد مشترکم ...

مرا فریاد ڪـטּ !


+احمد شاملو

+ 15:44 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
27 / 11 / 1394برچسب:,
دلم برات بے قراره

شازده کوچولو گفت :

بعضے کارا
بعضے حرفا
 بدجور دل آدمو آشوب میکنہ
گل گفت مث چے ؟

شازده کوچولو گفت :
مث وقتے ڪـــہ
میدونے
دلم برات بے قراره
و کارے نمیکنے...

آنتوان دوسنت اگزوپری

+ 15:39 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
27 / 11 / 1394برچسب:,
برف ڪـــہ مے بارد

برف ڪـــہ مے بارد

یکے پارو به دست مے گیرد

و از زیر سرماے خاطراتش

شانـہ خالے مے کند ...

یکے قدم مے زند و

براے گرماے زمستان هاے بعد

ردے از خاطراتش

بـہ جا مے گذارد ...

منیره حسینے
 

+ 15:15 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
27 / 11 / 1394برچسب:,
روشنے نزدیک است

صبح شد

پنجره ها خندیدند

شاخـہ ها رقصیدند

همـہ جا بوے شکفتن جارے است

فرصت بیدارے است

صبح یعنے آغاز

صبح یعنے پرواز

قد کشیدטּ در باد

فکر رفتـטּ باشیم

چه کسے مے گوید

پشت ایـטּ ثانیه ها تاریک است

گام اگر برداریم

روشنے نزدیک است

#ایرج قنبری
 

+سپاس پروردگارم

سپاس براے همه روشنے ها

براے داشتن خانواده عزیزم

سپاس براے شادے ها

1394/11/26

+ 2:28 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
25 / 11 / 1394برچسب:,
دردناڪ

چقدر دردناڪ است

برای آدمے

ڪـــہ تنهاییش را بغل ڪرده

 از دوست داشتـטּ هایش مےگوید

امیر وجود

+ 1:0 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
1 / 10 / 1394برچسب:,
برف!

زمستاטּ؟ سلام گرمم به تو!

قطره ها در جریاטּ

برف بر دوش سکوت

و زماטּ روے ستون فقرات

+سهراب سپهرے

پ.ن: دلتنگم زمستاטּ

+ 22:5 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
14 / 9 / 1394برچسب:,
......

نــہ بــہ چاهے

نــہ بــہ دام هوسے افتاده

دلم انگار 

فقط یاد کسے افتاده

 

 

+ 21:44 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
11 / 8 / 1394برچسب:,
تولدم مبارڪ

امروز 8030میـטּ روز از زندگے مـטּ

آباטּ جاטּ؟ چقد زود به زود به تقویم زندگیم می آیے

ڪمے آرام تر

کودک درونم هنوز باور ندارد کـہ بزرگ شده است!

شکوفـہ اے در 11 آبا ماه!

بـہ راستے که آبا بهار است!

+شکوفه؟ 23 سالگے ات مبارک

امسال سال آرزوهاے توست

-امسال سال آرزوهاے مـטּ

امسال فرصت هارو میسازم

امسال پر از خوشبختے و شادے خواهم بود

مـטּ قهرمان زندگے خودم خواهم شد!

 

 

+ 15:36 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
10 / 6 / 1394برچسب:,
فایت!

ایـטּ روزها خلاصـہ شده توے دستکشام و کیسـہ بوکسم

فایت!

خیلے  بیشتر از قبل خیـــــــلے

و حتی بیشتر از خیلے

مـטּ فرصت ها رو مےسازم

شک نکـטּ دوست مـטּ

مـטּ مےتونم

 

+ 14:38 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
20 / 4 / 1394برچسب:,
פֿـآصِ مـטּ

تو رو دیدم פֿـــבآ خندید

مـטּ از عشق تو حض ڪردم

با تو مـטּ کل دنیا رو تو یک لحظـہ عوض ڪردم

+بهتریـטּ و متفاوت تریـטּ روز زندگیم 20 تیر ماه1394

گرم ترین فصل خدا

و گرمم بہ وسعت مهربانے خدا

++خداے مام نگاهیم بـہ ما ڪرد

شڪرت خدا

هیچوقت ایـטּ شادے رو ازم نگیر

+ 20:12 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
20 / 2 / 1394برچسب:,
+ اردیبهشت فصل خداست

+ اردیبهشت فصل خداست

امروز 51میـטּ روز از بهار

و روزاے بارونے چقد قشنگـטּ

و مـטּ به فڪر ...

حس زیبا و روز آرومیـہ...

و اطرافم پر اتفاقاے خوبـہ...

سپاس پروردگارم

+ 15:54 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
20 / 2 / 1394برچسب:,
آغوش

و امـטּ تریـטּ جاے دنیا

آغوش توست...

+ و خدا همیشـہ مهربانست

+ 15:43 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
20 / 2 / 1394برچسب:,
دنیاے عجیب

+تمریناے سخت

آدماے سخت

قلباے نرم

دنیاے عجیبیـہ

+ 15:6 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
16 / 2 / 1394برچسب:,
دوست و دشمـטּ

 

دلم یڪ دوست مے خواهد ڪہ اوقاتے ڪہ دلتنگم

بگوید خانہ را ول ڪـטּ، بگو مـטּ ڪے؟ ڪجا باشم؟

 

+بهتریـטּ و با وفاتریـטּ دوستام ن و م...

با هر روز موفقیتم یک نفر از دوستانم دشمن شدن

 

+ 19:31 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
20 / 1 / 1394برچسب:,
خودم

لحظـہ ها آرام ميشوند ...

اگر باشد آטּ פֿـيابانے ڪــہ مقصدش

برگشت بــہ

خودم باشد !

+ 22:5 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
20 / 1 / 1394برچسب:,
בوستت בارم ماماטּ

غربتم ...

در غريبانــہ هاے ايـטּ مردم ،

در مأمـטּ ِ سينــہ ے پر مهرت ، تهے مےشود ...

باش مادر ...

براے هميشـہ باش !

+ 21:38 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
17 / 1 / 1394برچسب:,
شڪوفــہ

مـטּ

بهار مے شوم

تو

تنم را پر از شڪوفــہ ڪـטּ

 

+16میـטּ شب از بهار زیبا دیشب و امروز 17 بهتریـטּ لحظـہ ها رو سپرے ڪردم

سپاس پروردگارґ

+ 21:37 ✖✖ ɢiяℓ 〇ff✖✖
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 15 صفحه بعد